01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
HDC.DK / Om H-DCDK / Love & Regler

Love & Regler

Tilbage

Her er klubbens Love & Regler, opdateret d. 11. september 2020

De kan også hentes som PDF her : Klik her for PDF

Love & Regler For Harley-Davidson Club of
Denmark

Gældende fra 12.september 2020

Hdcdklogo

Love & Regler Harley-Davidson Club of Denmark 2020

§ 1. Formål.

stk.1.
Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den 23091976, med det formål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt og internationalt. Endvidere er formålet med H-DCDK at skabe interesse omkring Harley-Davidson hos andre Harley-Davidson kørere og andre mennesker, samt at varetage medlemmers interesse som trafikanter og forbrugere.

stk.2.
Foreningens navn er HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK”.

§ 2. Optagelse.

stk.1.
H-DCDK kan optage alle, der er fyldt 18 år og enten er ejer eller bruger af en Harley- Davidson motorcykel med V-motor, H-D bygget før 1955, eller elektrisk Harley- Davidson motorcykel produceret i 2019 eller senere. Der fremsendes stel- og motornummer ved indmeldelsen. Denne dokumentation skal være kopi af enten registreringsattest, købsbevis, slutseddel eller forsikringsbegæring.
Der kan kun optages ét medlem pr. mc med mindre § 2. stk. 5 er opfyldt.

stk.2.
H-DCDK kan optage personer der er registreret som brugere af en leaset Harley-Davidson motorcykel.
Der kan kun optages et medlem pr. leaset Harley-Davidson motorcykel.
Dokumentation herfor skal være en registreringsattest.

stk.3.

Ved indmeldelse og genindmeldelse skal der betales et indmeldings gebyr. Ved indmeldelse efter 01/10 gælder indbetalingen det næste kommende år.

stk.4.

Ved indmeldelse får man vedtægter og blad tilsendt.
Ved indbetaling af kontingent får man tilsendt medlemskort og skuldermærke.

stk.5.

Bor et par på samme adresse og den ene opfylder optagelsesbetingelserne, kan den anden blive medlem med nedsat kontingent (Par medlemskab).
Der vil kun blive sendt 1 blad til adressen. Man har hvert sit medlemsnummer.

stk.6.

Ved salg af sin Harley-Davidson er man medlem året ud, hvis man har bestilt/reserveret/købt en ny motorcykel henover et årsskifte, som overholder kriterierne i §2 stk. 1, accepteres dokumentation herfor, efter aftale med medlemsservice. Man beholder derved sit aktive medlemskab, selvom man i denne periode ikke er tilknyttet med et stelnummer. Så snart det nye stelnummer er kendt, indberettes dette til medlemsservice.

stk.7.

Man kan overgå til ”passivt” medlemskab et aftalt tidsrum, hvis salg af H-D skyldes økonomiske eller personlige årsager. Medlemmet skal ansøge og begrunde sit ønske om passivt medlemskab til bestyrelsen for det distrikt som medlemmet hører under, som herefter indstiller ansøgning til Hovedbestyrelsen for H-DCDK. Dispensationen sker efter aftale i Hovedbestyrelsen og meddeles via Medlemsservice.

§ 3. Udmeldelse, slettelse og eksklusion.

stk.1.

Medlemmer der er i restance for 2 måneder efter sidste rettidig indbetaling vil blive slettet, hvis ikke der er indgået en aftale med Klubkassereren, Distrikts formanden eller Klubformanden.

stk.2.

Udmeldelse sker igennem Medlemsservice.

stk.3.
Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra distriktet ekskludere et medlem, der modarbejder H- DCDK og krænker dens omdømme eller groft overtræder dets love.
Forinden at Hovedbestyrelsen får indstillingen fra distriktet om eksklusion, skal vedkommende have haft muligheden for at udtale sig til distriktsbestyrelsen.
Formanden for 
H-DCDK retter skriftlig henvendelse til medlemmet om hvilken beslutning der er truffet I Hovedbestyrelsen. Hvis medlemmet bliver ekskluderet skal der gives besked herom til forsikringsordningen.
Ekskluderede medlemmer kan ikke deltage i klubbens arrangementer.

stk.4.
Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på H-DCDK.

stk.5.

Slettede eller ekskluderede medlemmer skal ved gen indmeldelse vurderes af Hovedbestyrelsen og derigennem godkendes som nyt medlem.

stk.6.

Udmeldte får ved genindmeldelse sit gamle medlemsnummer igen. Vedkommende skal dog betale indmeldingsgebyr igen.

§ 4. Medlemspligter. stk.1.

Medlemmer er forpligtet til at overholde de for H-DCDK's vedtagne love. § 5. Medlemsrettigheder.

stk.1.

Medlemmer (Ikke par medlemmer) har ret til at modtage klubblad minimum 4 gange om året med oplysninger om HD-verdenen både i Danmark og i udlandet.

§ 6. Passive medlemmer.

stk.1.
Man forbliver medlem af H-DCDK året ud når man sælger sin HD.
Se: § 2 stk. 6.
Stk.2. I særlige tilfælde kan et medlem overgå til livsvarigt medlemskab efter aftale mellem distriktet og hovedbestyrelsen. Der betales stadig medlemsgebyr fastsat af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen informerer medlemsservice om medlemmets status.

§ 7. Æresmedlemmer.

stk.1.

Hovedbestyrelsen kan efter indstilling udnævne, optage eller ekskludere æresmedlemmer.
Ved æresmedlemmer forstås personer som på særlig vis har fremmet klubbens navn eller interesser.
Personer valgt til tillidshverv i 
H-DCDK kan ikke udnævnes til æresmedlemmer alene på grund af deres hverv.

stk.2.
Æresmedlemskab kan ikke tildeles personer udenfor H-DCDK.

stk.3.

Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

stk. 4.

Æresmedlemmer skal ikke betale entre til træf.
Æresmedlemmer får et særligt medlemskort der tydeliggør æresmedlemskabet.

stk. 5.

Æresmedlemmer er æresmedlemmer livet ud, dog overgår æresmedlemsskabet til passivt medlemskab uden stemmeret, såfremt §. 2 stk. 1 eller stk. 2 ikke længere opfyldes.

stk. 6.

Et æresmedlem der udnævnes af Hovedbestyrelsen, står med navns nævnelse på en relevant side i HD-Journalen.

§ 8. Kontingent og gebyr. stk.1.

Medlemskontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen.

stk.2.

Indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes af Hovedbestyrelsen

stk.3.

Der er et af hovedbestyrelsen fastsat rykkergebyr, som opkræves ved for sent indbetaling.

stk.4.

Eventuel ekstra fastsættelse af kontingenter i distrikterne til f.eks. husleje og andet afgøres i distrikterne, dog med Hovedbestyrelsens godkendelse.

§ 9. H-DCDK's indre organisation. stk.1.

Medlemmerne hører under distrikter med egen bestyrelse, som er underlagt Hovedbestyrelsen.

stk.2.
Distrikterne arbejder selvstændigt inden for rammerne af H-DCDK's love og i øvrigt efter de anvisninger og beslutninger, der er vedtaget af Hovedbestyrelsen og generalforsamlingen

stk.3.

Evt. aftaler, der udelukkende vedrører det enkelte distrikt skal afgøres af den enkelte distriktsbestyrelse.

§ 10. Træf.

stk.1.

Ved det nationale træf må medlemmerne godt komme på andet end Harley-Davidson. Dog bør "det andet" stilles udenfor træfpladsen.
Dette træf er KUN for medlemmer af 
H-DCDK eller/og pårørende.
Pårørende er mand, kone eller børn.

stk.2.

Ved et internationalt træf kan man kun komme ind på Harley-Davidson, Indian eller Buell motorcykel.
Træffet kan have forhøjede priser for ikke -medlemmer af 
FHDCE.

stk.3.

Distriktsjournalister har fri entre til træf og arrangementer.

§ 11. Overskud/underskud af arrangementer. stk.1.

Overskud fra arrangementer tilfalder distriktet.

stk.2.

Budgettet for alle træf forelægges hovedkassen senest 3 måneder før træffet afholdes for godkendelse.

stk.3.

Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens gæld og ingen medlemmer kan personligt tage del i overskud.

stk.4.

Hovedkassen dækker ikke evt. underskud ved træf. Der kan dog aftales et lån til distrikterne fra Hovedkassen.

§ 12. Distrikter.

stk.1.

Oprettelse eller nedlæggelse af distrikter samt ændringer i disse distrikter kan kun ske efter Hovedgeneralforsamlingens beslutning.

stk.2.

Et distrikt skal omfatte et geografisk afgrænset område. Man er dog fleksibel i "grænseområdet, og inden for grænseområdet" kan medlemmet selv vælge hvilket distrikt vedkommende vil tilknyttes.

stk.3.

Distriktet omfatter alle medlemmer som er bosiddende inden for distriktets område, eller medlemmer som har en speciel tilknytning til distriktet.

stk.4.

Distrikterne har rådighed over det tilkommende distrikts bidrag som fordeles således: A. Tilskud til afholdelse af distriktsbestyrelsesarbejde i distriktet.
B. Tilskudpr.medlemtilmedlemsaktiviteter.

Begge beløb fastsættes af Hovedbestyrelsen.

stk.5.

Distrikterne forvalter selv de ejendele/ejendomme, der er købt for distriktets midler.

§ 13. Distriktsgeneralforsamlinger.

stk.1.

Distrikternes generalforsamling er højeste myndighed i distriktets anliggender, og dens beslutninger er således gældende for alle distriktets medlemmer, dog med undtagelse af oprettelse, nedlæggelse eller ændringer af distrikterne.

stk.2.

Adgang til distriktsgeneralforsamling er betinget af gyldigt medlemsskab af det pågældende distrikt, undtaget herfor er klubformand, klubnæstformand, klubkasserer og klubsekretær jvf. §13 stk. 4

Såfremt at et medlem er i kontingentrestance betragtes medlemsskabet som værende ”ikke gyldigt”. Kun aktive medlemmer som ikke er i restance og som har mindst 9 mdr. medlemsanciennitet, er valgbare til distriktsbestyrelsen. Valg til formand, næstformand, kasserer og sekretær kræves dog min. 12 mdr. anciennitet.

stk.3.

Ordinær distriktsgeneralforsamling afholdes hvert år i februar måned dog 4 uger før Hovedgeneralforsamlingen og indkaldes skriftligt til hvert medlem eller igennem klubbladet, med mindst 4 ugers varsel.

stk.4.

Mindst en af følgende Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være med til Distriktsgeneralfor- samlingerne: Klubformand, Klubnæstformand, Klubsekretær, Klubkasserer, og udgifter forbundet hermed dækkes af hovedkassen inkl. diæter efter gældende regler.

stk.5.

Distriktsgeneralforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: A. Valg af dirigent
B. Bestyrelsensberetning
C. Distriktsregnskab

D. Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen. E. Indkomneforslagvedrørendedistriktet.
F. Valg af følgende repræsentanter:

1) Distriktsformand.
2) Distriktsnæstformand. 3) Distriktssekretær.
4) Distriktskasserer.
5) Bestyrelsesmedlemmer. 6) Suppleanter.
7) Distriktsrevisorer.

G. Eventuelt.

stk.6.

Forslag m.v. som distriktets medlemmer, ønsker behandlet på distriktsgeneralforsamlingen, skal stiles til distriktsformanden senest 14 dage før distriktsgeneralforsamlingen afholdes. Indkomne forslag skal opslås på distriktets webside 10 dage før afholdelse af distriktsgeneralforsamlingen.

stk.7.

Ekstraordinær distriktsgeneralforsamling, der skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og med angiven dagsorden, kan afholdes efter distriktsbestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af distriktets medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom til distriktsformanden. Begæringen skal indeholde forslag til dagsorden. Distrikts bestyrelsen skal i sådanne tilfælde indkalde til ekstraordinær distrikts generalforsamling, så hurtigt som forholdene tillader, og til senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

stk.8.

Enhver lovligt indvarslet distriktsgeneralforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal findes sted når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det.

stk.9.

Referat af distriktsgeneralforsamlingen sendes til Hovedbestyrelsens sekretær umiddelbart efter afholdelsen.

stk.10.

Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til distriktsgeneralforsamlingen.

§ 14. Distriktsbestyrelser.

stk.1.

Distrikterne ledes af en distriktsbestyrelse, der består af en Distriktsformand, Distriktsnæstformand, Distriktskasserer, Distriktssekretær og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges på distriktsgeneralforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen.
Formand og sekretær er på valg i de ulige år.
Næstformand og kasserer er på valg i de lige år.

stk.2.

I forbindelse med bestyrelsesvalget vælger distrikts generalforsamlingen suppleanter for 1 år. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen for tiden indtil først kommende distrikts generalforsamling, i den orden stemmetallene angiver.

stk.3.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv, indtil nyt valg findes sted ved kommende distriktsgeneralforsamling.

stk.4.

Distriktsformanden og distriktsnæstformanden indtræder automatisk i Hovedbestyrelsen.

stk.5.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er distriktsformandens stemme afgørende.

stk.6.

Det enkelte bestyrelsesmedlem underskriver en fortrolighedserklæring.

stk.7.

Det er ikke muligt at varetage flere folkevalgte bestyrelsesposter i distriktsbestyrelsen ad gangen.

§ 15. Distriktsbestyrelsens opgaver.

stk.1.

Distriktsbestyrelsen repræsenterer distriktet og formidler kontakten mellem medlemmerne i distriktet, de andre distrikter og Hovedbestyrelsen.

stk.2.
Distriktsbestyrelsen har til opgave at gennemføre medlems aktiviteter til styrkelse af H-DCDK i distrikterne med H-DCDK’s almindelige målsætning, ved bl.a. at ajourføre medlemmerne i distrikterne med:

  1. At afholde træf, både internationalt og nationalt. Dog kan distriktsbestyrelsen fastsætte en deadline for tilmelding af medlemmer/medhjælper til deres egne træf. Såfremt der ikke er den fornødne tilslutning af medhjælpere har distriktsbestyrelserne fuld bemyndigelse til at annullere distrikters træf/arrangementer, f.eks. 3 måneder før afvikling.

  2. Atafholdefællesaktivitetersåsomturetiltræfogandreformerforsammenhold.

  3. Atajourføremedlemmerneidistrikterneigennemmøderellerigennembladet.

stk.3.
Distriktsbestyrelsen administrerer distriktet i overensstemmelse med H-DCDK's love og de af Hovedbestyrelsen angivne retningslinjer.

stk.4.

Distriktsbestyrelsen forvalter distriktets midler og er ansvarlig over for distriktsgeneral- forsamlingen og Hovedbestyrelsen.

stk.5.

Distriktsbestyrelsen kan ikke optage lån ej heller pantsætte distriktets ejendele/ejendom uden godkendelse af distriktsgeneralforsamlingen og Hovedbestyrelsen.

stk.6.

Fra distriktsbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på distriktets hjemmeside.

stk.7.

Formand, næstformand, sekretær og kasserer kan i parvis forening underskrive på vegne af distriktet, og disse har dermed tegningsretten.

§ 16. Distriktsregnskaber.

stk.1.

Distriktsregnskabet forelægges til godkendelse på distriktsgeneralforsamlingen. Forinden forelæggelsen skal regnskabet være revideret af 2 revisorer som ikke er tilknyttet distriktsbestyrelsen. En kopi af godkendt regnskab sendes til Hovedbestyrelsen.

stk.2.

Distriktsbestyrelsen er ansvarlig for distriktets regnskab, der føres af distriktskassereren.

§ 17. Hovedbestyrelsens opgaver.

stk.1.
H-DCDK’s øverste ledelse varetages af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen repræsenter H-DCDK udadtil, både internationalt og nationalt, og leder H-DCDK's anliggender i overensstemmelse med H-DCDK’s love.
H-DCDK’S Hovedbestyrelse kan dog vedtage beslutninger, der afviger fra eller ikke er beskrevet i Love og Regler, såfremt sådanne beslutninger udelukkende er i medlemmernes interesse.

stk.2.
Hovedbestyrelsen varetager forvaltning af H-DCDK's midler og fastlægger på et hovedbestyrelsesmøde før Hoved generalforsamlingen budgetter for det kommende regnskabsår.

stk.3.
Hovedbestyrelsen kan udpege en ekstern revisor til rådgivning i forbindelse med H-DCDK regnskaber før den årlige hovedgeneralforsamling, herunder også de regnskaber som ligger i H- DCDK udvalg.
Hovedgeneralforsamlingen vælger hvert år to revisorer/bilagskontrollanter som medlemmernes repræsentanter.
stk.4.
Der fremlægges budgetter fra Klubkassereren. Forinden skal Klubkassereren have budgetter fra Bladredaktionen og eventuelle udvalg.

stk.5.
Dersom en distriktsbestyrelse ikke følger H-DCDK's love og nægter at efterkomme Hovedbestyrelsens anvisninger, eller på anden måde modarbejder H-DCDK's interesser, kan Hovedbestyrelsen vedtage at suspendere den pågældende distrikts bestyrelse og selv overtage administrationen, indtil valg af ny distrikts bestyrelse har fundet sted. I sådanne tilfælde overtager Hovedbestyrelsen alle funktioner, som hører under vedrørende distriktsbestyrelse.
Senest 3 uger efter Hovedbestyrelsen har overtaget administrationen af distriktet, skal der indkaldes til ekstraordinær distrikts generalforsamling i distriktet, jvf. § 13, stk.7. med følgende dagsorden:

A. Redegørelse fra Hovedbestyrelsen. B. Valgafnybestyrelse.
C. Eventuelt.

stk.6.

De fire folkevalgte (klubformand, klubnæstformand, klubkasserer og klubsekretær) kan i parvis forening underskrive på vegne af H-DCDK, og disse har dermed tegningsretten.

stk.7.

Hovedbestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg og er i øvrigt forpligtet til det, når det kommer som et krav fra Hovedgeneralforsamlingen.
Hovedbestyrelsen udpeger udvalgsansvarlig efter indstilling fra udvalget.
Alle udvalg er underlagt Hovedbestyrelsen.

§ 18. Hovedbestyrelsens sammensætning, møder m.v.

stk.1.

Hovedbestyrelsen består af: A. Klubformand.
B. Klubnæstformand. C. Klubsekretær

D. Klubkasserer.
E. Distriktsformændfrahvertdistrikt.
F. Distriktsnæstformænd fra hvert distrikt.

stk.2.

Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er Formandens stemme afgørende.

stk.3.

Klubformand, klubnæstformand, klubsekretær og klub kasserer vælges på Hovedgeneralfor- samlingen.
Klubformand, næstformand, sekretær og kasserer må ikke have poster uden for 
H-DCDK, der strider mod foreningens interesser.

stk.4.

Klubformanden, klubnæstformanden, klubsekretæren og klubkassereren skal have været medlem af H-DCDK i minimum 2 år op til valget.

stk.5.
Klubformanden er formand for Hovedbestyrelsen (H-DCDK). I formandens fravær overtages hans funktioner af næstformanden, klubsekretæren, klubkassereren eller et forretningsudvalg.

stk.6.

Hovedbestyrelsen samles så ofte som formanden finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange fordelt over året.
Hovedbestyrelsen skal i øvrigt afholde møde, når mindst 5 hovedbestyrelses medlemmer kræver det og indsender motiveret anmodning til formanden.

stk.7.

Der skal være Hovedbestyrelsesmøde i forbindelse med Hovedgeneralforsamlingen.

stk.8.

Fra hovedbestyrelses møder fremlægges der et beslutningsreferat på hjemmesiden.

stk.9.

Det enkelte folkevalgte hovedbestyrelsesmedlem underskriver en fortrolighedserklæring.

stk. 10.

Det er ikke muligt at varetage flere folkevalgte bestyrelsesposter i H-DCDK ad gangen.

§ 19. Hovedgeneralforsamlingen.

stk.1.
H-DCDK har Hovedgeneralforsamling en gang om året, og den skal ligge inden udgangen af april. Hovedgeneralforsamlingen er højeste myndighed i klubbens anliggender og dens beslutninger er således gældende for alle medlemmer.
Adgang til hovedgeneralforsamlingen er betinget af gyldigt medlemsskab.
Såfremt at et medlem er i kontingentrestance betragtes medlemsskabet som værende ”ikke gyldigt”.

stk.2.

Dagsorden for Hovedgeneralforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: A. Valg af dirigent.
B. Bestyrelsensberetning.
C. Udvalgsberetninger.

D. Klubregnskaber.
E. Indkomneforslag.
F. Valg af hovedbestyrelse. G. Valg af revisorer.
H. Eventuelt.

stk.3.

Forslag der ønskes under afstemning på Hoved generalforsamlingen, skal indsendes til formanden for H-DCDK senest 4 uger inden afholdelse af Hovedgeneralforsamlingen, så de kan fremlægges sammen med dagsorden i forbindelse med Hoved generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal opslås på 
H-DCDK’s webside senest 2 uger før afholdelse af Hoved- generalforsamlingen.

stk.4.

Indkaldelse til Hovedgeneralforsamlingen skal ske senest otte uger før Hovedgeneralforsamlingen, og igennem klubbladet HD-Journalen.
Indkaldelsen udsendes i januar af sekretæren for Hovedbestyrelsen.

stk.5.

Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling som ekstraordinær distrikts generalforsamling jvf. § 13 stk.7.

stk.6.

Formand og Sekretær er på valg de ulige år. Næstformand og kasserer er på valg de lige år.

stk.7.

Enhver lovligt indvarslet Hovedgeneralforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal dog undtaget lovændringer iht. § 20 stk.1.
Skriftlig afstemning skal finde sted når Hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det.

stk. 8.

Der kan ikke brevstemmes eller stemmes med fuldmagt til hovedgeneralforsamlingen.

§ 20. Lovændringer.

stk.1.

Nærværende love kan ændres af Hovedgeneralforsamlingen.
Lovændringer ved Hovedgeneralforsamlingen er alene gyldige, når 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.
Ved urafstemning er ændringer gyldige, når der er mindst dobbelt så mange ja stemmer som nej stemmer.

stk.2.

Bestemmelser i nærværende love kan ikke tilsidesættes ved eksisterende eller kommende regulativer.

stk.3.

Nærværende love træder i kraft med det samme og afløser alle tidligere vedtagne love og ændringer.

§ 21. H-DCDK`S opløsning.

stk.1.
Bestemmelse om H-DCDK's opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller en ekstraordinær Hovedgeneralforsamling, hvor alle har mulighed for at være til stede.
Af de tilstedeværende skal 3/4 stemme for, hvis en opløsning skal kunne træde i kraft. Tilstede er også Hovedbestyrelsen.

stk.2.

Ved stillingstagende til klubbens opløsning kan der ikke stemmes med fuldmagt.

stk.3.
I tilfælde af H-DCDK's opløsning går klubbens midler til humanitære formål efter Hovedbestyrelsens udvælgelse.

§ 22. Medlemsblad.

stk.1.
Bladet skal udkomme til samtlige medlemmer af H-DCDK, eventuelle venskabsklubber og annoncører.

Bladet skal udkomme mindst 4 gange om året, hvis ikke andet er aftalt med Hovedbestyrelsen.

stk.2.

Redaktøren er den ansvarlige for bladets indhold efter retningslinjer sat af Hovedbestyrelsen.

stk.3.

Redaktøren skal være godkendt af Hovedbestyrelsen.

stk.4.

Regnskab i forbindelse med udgivelsen af klubblad føres af klubkassereren. Redaktionen skal fremlægge et årsbudget til klubkassereren

§ 23. Udvalg. stk.1.

Hovedbestyrelsens næstformand er øverst ansvarlig for udvalgene under Hovedbestyrelsen.

stk.2.

Udvalg bestyres af en udvalgsbestyrer som er godkendt af Hovedbestyrelsen. Udvalgsbestyreren er ansvarlig for udvalgets arbejde og er underlagt Hovedbestyrelsen

stk.3.

Eventuelle udvalgsrepræsentanter i distrikterne er underlagt udvalgsbestyreren og er godkendt af distriktsbestyrelsen.

stk.4.

Udvalgsformanden er forpligtiget til at aflevere et regnskab for det afsluttende regnskabsår primo januar mdr. til hovedkassereren, således at denne kan reviderer dette inden først komne HB-møde i et nyt kalenderår.

stk.5.

Det enkelte udvalgsmedlem underskriver en fortrolighedserklæring.